Όροι Ενοικίασης αυτοκινήτου

Κρατήσεις: Οι  κρατήσεις γίνονται σύμφωνα με την κατηγορία του οχήματος και όχι για συγκεκριμένο μοντέλο. Σε περίπτωση έλλειψης διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου μοντέλου τότε και εφόσον έχει εκπληρωθεί η μίσθωση η Active Rent a Car & Scooter παρέχει στον πελάτη όχημα  μεγαλύτερης κατηγορίας χωρίς επιβάρυνση του πελάτη.

Ηλικία οδηγού: : Ελάχιστη ηλικία 21 ετών για τα αυτοκίνητα των κατηγοριών: Α, Α1, Β, C, 23 χρονών για C1,D,D1 και 25 χρονών για E, F, F1.  Η μέγιστη ηλικία είναι 75 χρονών.

Άδεια οδήγησης: Ο οδηγός θα πρέπει να έχει ευρωπαϊκή ή διεθνή άδεια οδήγησης και να είναι σε ισχύ τουλάχιστον 1 χρόνο πριν την ημερομηνία ενοικίασης.

Εγγύηση: Για τις κατηγορίες A, Α1, B, C, C1, D, D1, ο ενοικιαστής θα πρέπει να  καταβάλει   ποσό  εγγύησης 250 ευρώ σε μετρητά, τα οποία θα επιστραφούν με την παράδοση του αυτοκινήτου ή πιστωτική κάρτα. Για τις κατηγορίες E, E1, F, K, η ενοικίαση είναι δυνατή μόνο με πιστωτική κάρτα για εγγύηση.

Tρόποι πληρωμής: Η ενοικίαση προπληρώνεται. Ο ενοικιαστής απαιτείται να προσκομίσει πιστωτική κάρτα για εγγύηση της ενοικίασης ακόμα και αν η πληρωμή γίνει με μετρητά. Η Active δέχεται πιστωτικές κάρτες VISA, Mastercard or Maestro ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Διάρκεια ενοικίασης: Ελάχιστη διάρκεια ενοικίασης μια ημέρα (24ώρες). Καθυστέρηση πλέον της 1 ώρας χρεώνεται επιπλέον ημέρα ενοικίασης.

Πολιτική ασφάλισης:  Όλοι οι ενοικιαστές των οχημάτων είναι ασφαλισμένοι για  ευθύνη έναντι τρίτων για θάνατο, τραυματισμό & υλικές ζημιές. Επίσης έχουν και μικτή ασφάλεια με ποσό ευθύνης (CDW). 750€ + Φ.Π.Α.                   Οι καθρέπτες, τα κρύσταλλα, τα ελαστικά, οι τροχοί  και ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται από την (CDW).

Ασφάλεια με περιορισμένη Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (SCDW)

Πληρώνοντας ένα επιπλέον ποσό 8€ ανά ημέρα ο μισθωτής έχει τη δυνατότητα να μειώσει το ποσό ευθύνης του  (απαλλαγή)  στα 120€ + Φ.Π.Α. Η παραπάνω ασφάλεια είναι προαιρετική και μπορείτε να την ζητήσετε πριν την έναρξη της ενοικίασης.  Οι καθρέπτες, τα κρύσταλλα, τα ελαστικά, οι τροχοί και ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται από την (SCDW).

Πλήρη απαλλαγή ευθύνης (FCDW)

Πληρώνοντας ένα επιπλέον ποσό 15€ ανά ημέρα το ποσό ευθύνης μειώνεται στα 30€. Στην FCDW καλύπτονται: οι καθρέπτες, τα κρύσταλλα, τα ελαστικά, οι τροχοί, και ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου. Η παραπάνω ασφάλεια είναι προαιρετική και μπορείτε να την ζητήσετε πριν την έναρξη της ενοικίασης.

Η ασφάλεια δεν καλύπτει ζημιές

  • Όταν ο οδηγός προκαλεί ένα ατύχημα υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ.
  • Αν ο οδηγός του οχήματος δεν είναι εξουσιοδοτημένος ως οδηγός στο συμβόλαιο ενοικίασης
  • Εάν το αυτοκίνητο είναι παράνομα σταθμευμένο.
  • Ζημιά στο όχημα ή σε τρίτους, κατά την οδήγηση σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους.
  • Εάν ο ενοικιαστής δεν λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης για την ασφαλή στάθμευση και κλείδωμα του αυτοκινήτου.
  • Απώλεια ή ζημιά προσωπικών αντικειμένων.
  • Ζημιές η φθορές η λεκέδες στο εσωτερικό του αυτοκινήτου χρεώνονται ανάλογα με την ζημία.

Απώλεια ή καταστροφή κλειδιού: Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής κλειδιού κατά την διάρκεια της μίσθωσης, ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλλει από 200€ έως 400€ ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.

Καύσιμα: Ο μισθωτής οφείλει να επιστρέψει το αυτοκίνητο με την ίδια ποσότητα καυσίμου που το παρέλαβε. Σε περίπτωση επιστροφής του αυτοκινήτου με μικρότερη ποσότητα καυσίμου από την αρχική (δηλαδή την ποσότητα καυσίμου που ο πελάτης παρέλαβε το όχημα) ο πελάτης επιβαρύνεται με τη διαφορά του καυσίμου. Καμία αποζημίωση δεν προβλέπεται για τον πελάτη εάν το αυτοκίνητο επιστραφεί με μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμου απ' ότι παρελήφθη.

Ακυρώσεις

 Για ακυρώσεις 1 εβδομάδα πριν την παράδοση υπάρχει χρέωση 2 ημέρων ενοικίασης.

 Για ακυρώσεις την τελευταία εβδομάδα υπάρχει χρέωση 1 ημέρα ενοικίασης.

 Για ακυρώσεις τελευταίας στιγμής (non – show) χρέωση ολόκληρου του ποσού της προκαταβολής.

Σύστημα πλοήγησης(GPS): Είναι διαθέσιμο εφόσον ζητηθεί με έξτρα χρέωση στα 5€ την ήμερα.

Παιδικό κάθισμα: Η Active rent a car & scooter είναι μια οικογενειακή επιχείρηση και ακολουθεί φιλική πολιτική για τους μικρούς μας φίλους, για αυτό σας προσφέρουμε το 1ο παιδικό κάθισμα δωρεάν, εάν χρειαστείτε και 2ο  υπάρχει χρέωση 2€ την ημέρα. Τα παιδικά καθίσματα παρέχονται κατόπιν διαθεσιμότητας.

Κλήσεις – Πρόστιμα: Πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις που προκύπτουν από παραβίαση του ΚΟΚ κατά την περίοδο της ενοικίασης είναι αποκλειστικά ευθύνη του ενοικιαστή.

Φόροι: Όλες οι τιμές και χρεώσεις που αναγράφονται επιβαρύνονται με 24% Φ.Π.Α και δημοτικός φόρος 0.5% επί της τιμής της ενοικίασης.

Τιμές: Οι τιμές που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Active rent a car & scooter μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

 
 

Car Rental Terms

Reservations: Reservations are made according to the vehicle category and not for a specific model. In case of lack of availability of the specific model then and if the lease has been fulfilled, Active Rent a Car & Scooter provides the customer with a larger category vehicle at no charge to the customer.

Driver age: Minimum age 21 years for cars in categories: A, A1, B, C, C1, D, D1 and 23 years old for E, E1, F, K. Maximum age is 75 years old.

Driving license: The driver must have a European or international driving license and be valid at least 1 year before the rental date.

Guarantee: For categories A, A1, B, C, C1, D, D1, the tenant will have to pay a guarantee of 250 euros in cash, which will be refunded upon delivery of the car or credit card. For categories E, E1, F, K, rental is possible only with a credit card for guarantee.

Payment methods: The rent is prepaid. The tenant is required to provide a credit card to guarantee the rental even if the payment is made in cash. Active accepts VISA, Mastercard or Maestro credit cards or deposit in a bank account.

Rental duration: Minimum rental period one day (24 hours). Delay of more than 1 hour is charged extra day rental.

Insurance policy: All vehicle renters are insured against third party liability for death, injury & property damage. They also have mixed liability insurance (CDW). 750 € + VAT Mirrors, windows, tires, wheels and damage to the underside of the car are not covered by (CDW).

SCDW  Insurance

By paying an additional amount of € 8 per day the tenant has the opportunity to reduce the amount of his responsibility (exemption) to € 120 + VAT. The above insurance is optional and you can request it before the start of the rental. Mirrors, glass, tires, wheels and damage to the underside of the car are not covered by (SCDW).

FCDW Insurance

By paying an additional amount of € 15 per day the amount of liability is reduced to € 30. FCDW covers: mirrors, windows, tires, wheels, and undercarriage damage. The above insurance is optional and you can request it before the start of the rental.

Insurance does not cover damages:

When the driver causes an accident under the influence of drugs or alcohol.

If the driver of the vehicle is not authorized as a driver in the rental contract

If the car is illegally parked.

Damage to the vehicle or to third parties while driving on unpaved roads.

If the tenant does not take all necessary precautions to securely park and lock the car.

Loss or damage of personal belongings.

Damage or stains inside the car are charged depending on the damage.

Loss or destruction of a key: In case of loss or destruction of a key during the lease, the tenant will have to pay from € 200 to € 400 depending on the vehicle category.

Fuel: The tenant must return the car with the same amount of fuel he received. In case of return of the car with a smaller amount of fuel than the original (ie the amount of fuel that the customer received the vehicle) the customer is charged with the difference in fuel. No compensation is provided to the customer if the car is returned with more fuel than received.

Cancellations

For cancellations 1 week before delivery there is a charge of 2 days rental.

For cancellations in the last week there is a charge of 1 day rental.

For last minute cancellations (non - show) charge the full amount of the deposit.

Navigation system (GPS): It is available upon request with an extra charge of € 5 per day.

Child seat: Active rent a car & scooter is a family business and follows a friendly policy for our little friends, so we offer you the 1st child seat for free, if you need a 2nd there is a charge of 2 € per day. Child seats are subject to availability.

Calls - Fines: Fines and administrative penalties resulting from a breach of the KOK during the rental period are the sole responsibility of the tenant.

Taxes: All prices and charges listed are charged with 24% VAT and city tax 0.5% on the rental price.

Prices: Prices posted on the Active rent a car & scooter website are subject to change without notice.

 
 

 Όροι Ενοικίασης Scooter

Ηλικία οδηγού: Ελάχιστο όριο ηλικίας τα 21 χρόνια και 75 μέγιστο.

Άδεια οδήγησης: Ο οδηγός θα πρέπει να έχει Ευρωπαϊκή ή διεθνή άδεια οδήγησης για την αντίστοιχη κατηγορία μοτοσυκλέτας, να είναι σε ισχύ και να έχει εκδοθεί στη χώρα διαμονής του μισθωτή τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την ημερομηνία ενοικίασης.

Κράνος: Προσφέρεται δωρεάν κράνος στον μισθωτή και στον συνοδηγό.

Ασφάλειες: Όλες οι τιμές μίσθωσης περιλαμβάνουν απλή ασφάλεια αστικής ευθύνης. Ο μισθωτής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή κλοπή (μερική ή ολική) προκληθεί στη μισθωμένη μοτοσυκλέτα μέχρι του ποσού της εμπορικής της αξίας κατά το χρόνο του ατυχήματος/κλοπής. Ο μισθωτής καταβάλει το ποσό που αναλογεί στη ζημιά της μοτοσυκλέτας της Active rent a car & scooter, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας και του επιστρέφεται το καταβληθέν ποσό όταν κι εφ’ όσον η Active αποζημιωθεί.

Ασφάλεια με απαλλαγή (CDW) :Πληρώνοντας ένα επιπλέον ποσό 5€ ανά ημέρα ο μισθωτής έχει τη δυνατότητα να αποφύγει την αποζημίωση ποσού μέχρι 250€ που μπορεί να προκληθεί στη μοτοσυκλέτα με δική του ευθύνη. Εξαιρούνται οι ζημίες που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος της μοτοσυκλέτας , στα ελαστικά ,στις ζάντες και στην εξάτμιση

Τα ποσά που αφορούν τη ζημιά ή την απώλεια της μοτοσυκλέτας καταβάλλονται άμεσα από τον μισθωτή ακόμα και εάν αυτός καλύπτεται ασφαλιστικά και από τη χρεωστική/πιστωτική του κάρτα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει στην Active rent a car & scooter  ολόκληρο το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης της μοτοσυκλέτας.

Εγγύηση: Για τις κατηγορίες A, B ελάχιστο όριο εγγύησης 100 ευρώ ή πιστωτική κάρτα. Για τις κατηγορίες C, D κλπ η ενοικίαση μοτοσυκλέτας είναι δυνατή μόνο με πιστωτική κάρτα για εγγύηση.

Τρόπος πληρωμής: Η ενοικίαση της μοτοσυκλέτας εξοφλείται με μετρητά , κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή με πιστωτική κάρτα Visa και Mastercard

Παραδόσεις – Παραλαβές: Γίνονται μόνο στο σταθμό μας και εντός των ωρών λειτουργίας του. Εκτός των ωρών λειτουργίας και ημέρες αργιών, η παράδοση και η παραλαβή είναι εφικτή μόνο κατόπιν συνεννόησης και με επιπλέον χρέωση που επιβαρύνεται ο μισθωτής.

Καύσιμα: Το κόστος καυσίμων επιβαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τη μοτοσυκλέτα με το περιεχόμενο του ρεζερβουάρ να είναι όπως όταν το παρέλαβε.

Σύστημα πλοήγησης( GPS ):Η χρέωση για το GPS είναι 5€ ανά ημέρα με μέγιστη χρέωση 70€ ανά μήνα ενοικίασης. Παρέχεται βάσει διαθεσιμότητας και ζήτησης.

Φόροι: Όλες οι τιμές υπόκεινται σε ΦΠΑ, όπως αυτός καθορίζεται από το κράτος.

Ο μισθωτής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει το όχημα για αγώνες ταχύτητας, σούζες ή βόλτες στην άμμο.

Ο μισθωτής πρέπει να κλειδώνει το όχημα κάθε φορά που αυτό μένει ανεπιτήρητο

Το όχημα επιτρέπεται να οδηγείται μόνο από τον οδηγό και από τα άτομα που αναφέρονται στο παρόν συμφωνητικό μίσθωσης.

Ο μισθωτής δεν επιτρέπεται να μεταφέρει το όχημα εκτός της περιοχής.

Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει το όχημα στην εκμισθώτρια εταιρία στην ίδια καλή κατάσταση που το παρέλαβε.

Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ο μισθωτής θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως την εκμισθώτρια εταιρία.

Σε περίπτωση ατυχήματος, ο μισθωτής υποχρεούται εντός 24 ωρών να δηλώσει το συμβάν, διαφορετικά καθίσταται αμέσως αποκλειστικός υπεύθυνος για κάθε ζημιά που έχει προκληθεί.

Σε ειδικές περιπτώσεις, η Active rent a car & scooter  διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποιονδήποτε τύπο μοτοσυκλέτας με άλλον της ίδιας κατηγορίας (ή ανώτερης).

Τιμές: Οι τιμές που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Active rent a car & scooter μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

 
 

Scooter rental terms

Driver age: Minimum age 21 years and maximum 75.

Driving license: The driver must have a European or international driving license for the respective motorcycle category, be valid and have been issued in the tenant's country of residence at least one year before the rental date.

Helmet: Free helmet is offered to the tenant and the co-driver.

Insurance: All rental rates include simple liability insurance. The lessee is liable for any damage or theft (partial or total) caused to the leased motorcycle up to the amount of its commercial value at the time of the accident / theft. The lessee pays the amount corresponding to the damage of the Active rent a car & scooter motorcycle, regardless of fault and the amount paid is returned to him when and as long as Active is compensated.

 Insurance (CDW): By paying an additional amount of € 5 per day the tenant has the opportunity to avoid compensation of up to € 250 that can be caused on the motorcycle at his own risk. Excludes damage to the underside of the motorcycle, tires, wheels and exhaust

The amounts related to the damage or loss of the motorcycle are paid directly by the lessee even if he is covered by insurance and his debit / credit card. In this case, the lessee is obliged to pay Active rent a car & scooter the full cost of repairing or replacing the motorcycle.

Guarantee: For categories A, B minimum guarantee guarantee 100 euros or credit card. For categories C, D etc motorcycle rental is only possible with a credit card as a guarantee.

Payment method: Motorcycle rental is paid in cash, bank deposit or Visa and Mastercard credit card

Deliveries - Receipts: They are made only at our station and within its operating hours. Except during business hours and public holidays, delivery and pick-up is only possible by appointment and at an additional cost to the tenant.

Fuel: The cost of fuel is borne exclusively by the tenant. The tenant is obliged to return the motorcycle with the contents of the tank being the same as when he received it.

Navigation system (GPS): The charge for GPS is 5 € per day with a maximum charge of 70 € per month rental. Available based on availability and demand.

Taxes: All prices are subject to VAT as determined by the state.

The tenant is not allowed to use the vehicle for speed races, sleds or sand rides.

The tenant must lock the vehicle whenever it remains unattended

The vehicle may only be driven by the driver and the persons mentioned in this lease agreement.

The lessee is not allowed to move the vehicle outside the area.

The lessee is obliged to return the vehicle to the lessor in the same good condition as it received it.

In case of mechanical failure the lessee should immediately inform the lessor company.

In the event of an accident, the tenant is obliged to report the incident within 24 hours, otherwise he immediately becomes solely responsible for any damage caused.

In special cases, Active rent a car & scooter reserves the right to replace any type of motorcycle with another of the same category (or higher).

Prices: Prices posted on the Active rent a car & scooter website are subject to change without notice